Pre Vás

Ak máte túžbu modliť sa za svoje deti, napíšte nám. Materiály na MM vám rady pošleme.

Materiály

     Knižočka MM 

     Záložky:    
     Modlitba za komunitu a Modlitba za obnovu 

     List MM –  
     občasník o dianí v MM nielen na Slovensku, ale aj vo svete. 

     CD Rozvíjajúca sa milosť –  
     príhovory, modlitby MM a pesničky. 

     Brožúrka Múdrosť matkinho srdca – 
     hovorí o hĺbke druhej časti knižočky MM.

     Radosť z odovzdania sa Jemu – 
     kniha, ktorú napísala zakladateľka MM Veronica Williams.     

     Kniha modlitieb pre matky 
     zozbierané modlitby za 25 rokov MM.   

Odpovede na často kladené otázky

Ak túžite modliť sa v skupinke MM, je dobré modliť sa denne jeden mesiac modlitbu na tento úmysel (tretí desiatok radostného ruženca alebo inú modlitbu), aby vám Pán ukázal, s kým a kedy sa máte modliť.

Áno. Keď sa už začnete stretávať na modlitbách, dohodnite sa, ktorá mama nám pošle správu o vzniku skupinky a bude zabezpečovať kontakt medzi vami a nami (mejlom alebo poštou).
Je to dôležité pre vás, aby ste mohli dostávať LISTY MM, v ktorých sú informácie o dianí v MM, a zároveň vás zahrnieme do našich modlitieb.

Raz do týždňa, vždy v ten istý deň a v tú istú hodinu. Ak niektorá mama  nemôže prísť pravidelne každý týždeň (práca na zmeny, choroba…), nenahrádza si stretnutie s inou skupinkou, ale v duchu sa pripojí v čase  modlitby MM k tým, ktoré sa modlia, alebo obetuje prácu, ktorú práve  robí. Dostane tie isté dary a milosti, ako keby bola na MM. Keď sa stane, že na MM môže prísť len jedna mamička, modlí sa sama ako zvyčajne. Je  to tiež krásny a požehnaný čas.

Zakladateľka MM Veronica Williams odporúča naše domácnosti ako  ideálne miesto na stretnutie. Modlitbami sa naše domovy posväcujú. Doma  sa slobodnejšie podelíme so starosťami a problémami. Ale niektoré  skupinky sa modlia v kostole, v kaplnke, na fare…

Na založenie skupinky stačia 2 mamy. Maximálny počet je 8 matiek. Keď je nás už osem, treba skupinku rozdeliť. Pri veľkom počte mám sa  stráca intimita skupinky a niektoré mamy sa nedokážu zdieľať. Skupinky sú otvorené – treba prijať každú mamu, ktorá má záujem modliť  sa, aj keď nás je už osem.

Modlitby matiek sú pre všetky ženy so srdcom matky: fyzické aj duchovné  matky, staré mamy, slobodné, vydaté, rozvedené, rehoľníčky. Muži nepatria do skupiniek MM.

Áno. A je dobré, keď sa mamy v tejto službe striedajú. Je to služba, nie  funkcia! Jedna mama zo skupinky prevezme zodpovednosť za čistotu  spirituality: 

– zabezpečí spojenie s národnou a diecéznou koordinátorkou;  – odovzdáva mamám v skupinke LIST MM, prípadne iné info o dianí vMM;  – citlivo pripomína základné zásady pri modlitbe (nevynášať, neohovárať  a neradiť) a dodržiavanie času stretnutia; 

– s láskou zastaví rozhovor medzi mamami, ktorý nie je modlitbou; – upozorní mamy, ktoré svojím neskorým príchodom narúšajú modlitbu.

Pred začiatkom modlitby sa stíšime a vypneme mobil, aby nerušil naše  stretnutie s Pánom Ježišom.  

Stolík pripravíme presne tak, ako vidíme v knižočke MM na str. 4: dáme naň kríž, sviečku, Sväté písmo a košík. Nič iné! Košík je tesne pred  krížom. Každá mama si vyberie z košíka svoje zopnuté krúžky. Počas  modlitieb v ňom zostanú iba krúžky mám, ktoré nemohli prísť.

Iné modlitby nepridávame. Veríme, že MM prišli od Ducha Svätého, a preto dodržujeme odporúčania zakladateľky Veronicy Williams aj  v maličkostiach, aby sa zachovala jednoduchosť a čistota spirituality.  Sila MM je v zjednotení mám celého sveta, ktoré sa modlia rovnakými  slovami a prijali Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a Vykupiteľa.  

Na prvý krúžok napíšeme svoje meno a meno svojho manžela.  Na ďalšie krúžky píšeme krstné mená našich detí, krstných, birmovných  a duchovných detí. Každý krúžok predstavuje jedno dieťa. Na osobitný krúžok píšeme meno kňaza, ktorého sme si adoptovali ako  duchovného syna. Modlíme sa za neho nielen na MM, ale aj vtedy, keď sa  modlíme a obetujeme za svoje deti. Mená ostatných kňazov napíšeme do zošita. 

Ak naše dieťa uzavrelo sviatostné manželstvo, jeho manželku/manžela  pripíšeme k nemu a ich deti na druhú stranu toho istého krúžku. 

Ak naše dieťa nežije vo sviatostnom manželstve (žijú na „hromádke“),  jeho partnera/partnerku si môžeme adoptovať ako duchovné dieťa a  napíšeme ho na samostatný krúžok. Ich deti píšeme na zadnú stranu  krúžku, na ktorom je meno matky. 

Ak je mama rozvedená a znovu vydatá, na krúžku má meno manžela,  s ktorým má uzavreté sviatostné manželstvo. Druhého manžela môže  napísať do zošita, alebo na samostatný krúžok. 

Tak by to malo byť, ale rozhodnúť sa musí ona sama. Niekedy majú mamy  veľké zranenia, preto musíme byť veľmi citlivé a trpezlivé.  

Ak mama potratila (spontánne alebo umelo), môže prosiť Ducha Svätého,  aby jej vnukol meno pre bábätko, a napíše si ho tiež na samostatný krúžok.  Toto je začiatok uzdravenia pre ženy, ktoré žijú v smútku alebo s  výčitkami, a takto ich chce Pán oslobodiť.  

Ak mame zomrelo dieťa, odovzdáva ho aj naďalej, lebo materstvo sa  smrťou nekončí. Pri odovzdávaní zomrelého dieťaťa akoby sme odpúšťali  Pánu Ježišovi, že nám dieťa zobral, a ON hojí ranu nášho srdca. Ak matka  nevládze odovzdávať ďalej dieťa, ktoré jej zomrelo, nemusí.

Ak naše vnúča uzavrelo sviatostné manželstvo, napíšeme ho na samostatný  krúžok, k nemu pripíšeme jeho manželku/manžela a ich deti na druhú  stranu toho istého krúžku. Ak vnúča nežije vo sviatostnom manželstve,  postupujeme rovnako ako pri dieťati, ktoré nežije vo sviatostnom  manželstve. 

Hoci na stretnutí odovzdáme deti do rúk Pána Ježiša a cítime úľavu, po pár  dňoch sa o ne znova začíname znepokojovať. Preto musíme opakovane  vkladať krúžok s menom dieťaťa do košíka, kým ho vo svojom srdci  naozaj odovzdáme Ježišovi. 

Lebo za nich nemáme duchovnú zodpovednosť. Píšeme ich do zošita.

Po skončení modlitby každá mama spojí svoje krúžky spinkou a nechá ich  v košíku do ďalšieho stretnutia s vedomím, že sú v Ježišových rukách. Každý týždeň používame tie isté krúžky.  

O odovzdávaní krúžkov je informácia v knižočke MM na str. 16.

Do zošita píšeme mená tých, ktorí nie sú našimi deťmi: mená našich  rodičov, súrodencov a ich rodiny, našich blízkych… Mená mám, ktoré  chodili do našej skupinky – zomreli alebo nemôžu, alebo prestali chodiť.  Napíšeme ich len raz. Každý týždeň pripíšeme do zošita vďaky a nové  prosby, ktoré prinášame vo svojich srdciach „zvonku“ (za politikov,  susedov, spolupracovníkov, kamarátov…). Mama, ktorá začína aj končí  stretnutie, prečíta na záver MM prosby toho dňa zo zošita. 

Mamy, ktoré prídu na MM skôr, sa rozprávajú o tom, čo prežívajú. Pritom  často hovoria o druhých aj nie dobré veci. Vtedy prerušme rozprávanie a  zmeňme ho na prosbu, ktorú napíšeme do zošita.  

Tým, že zamieňame rozprávanie (posudzovanie, ohováranie) za modlitbu,  Pán očisťuje naše slová.  

Tým, že očisťuje naše slová, postupne očisťuje naše myšlienky.  A očisťovaním našich myšlienok očisťuje naše srdcia.

Každý týždeň začína a končí modlitby iná mama. Vždy sa pomodlíme  modlitby č. 1 až 9 z knižočky MM. Modlitby nečítame, ale pomaly sa ich modlíme. Každá modlitba z knižočky je dôverný rozhovor s Bohom.  V modlitbe sa obraciame na Pána Ježiša, nie na matky.  

Pri modlitbách máme len jednu knižočku MM, aby sme mohli pozornejšie  načúvať. Keď mama, ktorá sa nahlas modlí, povie „Amen“, na znak  súhlasu môžeme všetky povedať „Amen“ a zostaneme chvíľku ticho.  Dodržujme chvíľky ticha, sú vzácne a sú pre nás darom. Potom môžeme  pridať modlitbu alebo pieseň, ktorá vychádza z nášho srdca, a knižočku  podáme ďalšej mame.  

Majme otvorené srdcia pre počúvanie Ducha Svätého. Nemusíme hovoriť  vždy a už vôbec nie veľa. 

Niekedy sa modlíme dlhšie k Duchu Svätému, inokedy viac odprosujeme  alebo chválime Pána, alebo sa dlhšie venujeme Svätému písmu. Každé  stretnutie je iné, lebo nás vedie Duch Svätý. Ale vždy dodržujeme poradie  modlitieb. 

Modlitby chvál sú veľmi dôležité, nesmieme ich vynechať! Spievajme! Aj  keď spievame falošne . Najkrajšie chvály vychádzajú z nášho srdca.  Chváliť môžeme aj žalmami. Keď chválime Pána, naše problémy sa zmenšujú a On môže slobodne konať v našich životoch.  

Chválime Pána za to, aký je: Chválime ťa, Pane, lebo si Svetlo sveta, …  lebo si Soľ zeme, … lebo si Dobrý pastier, … lebo si Pán pánov a Kráľ  kráľov, … lebo si Láska, … lebo si Odpustenie, … lebo si Milosrdenstvo, …  lebo si Cesta, Pravda a Život, … 

Čítanie Svätého písma: Najprv prečítame prvú vetu z modlitby č. 7: „Vo  Svätom písme sa milujúci Otec stretáva…“ Sväté písmo otvárame náhodne  alebo podľa pokynov v knižočke na str. 12. Prečítame len krátky úryvok. Slovo je určené pre každú mamu osobne. Nie pre naše deti, ani manželov,  ani susedov…  

Nie je to štúdium Písma, ale zdieľanie. Potrebujeme vnímať, čo nám Pán  chce práve na tomto stretnutí, teraz, povedať. Po chvíľke ticha sa môžeme  podeliť, ktorým slovom alebo vetou sa mňa osobne Pán dotkol. Pri  zdieľaní sa v prvom rade obraciame na Pána Ježiša a nie na mamy.

Po deviatej modlitbe nastáva čas odovzdania našich detí. Je to  najintímnejšia chvíľa v MM. Mama, jedna po druhej, sa v pokore skloní  pred krížom. Ticho alebo nahlas vkladá po jednom svoje deti napísané na  krúžkoch do košíka. Pri každom dieťati môže vysloviť krátku modlitbu 

odovzdania. Ostatné mamy sa k nej v duchu pripájajú.  

V čase odovzdávania sa stretne matkino srdce s Ježišovým. 

Pri odovzdávaní detí do Ježišovho náručia neradíme Pánovi, ako má  zasiahnuť. On veľmi dobre vie, čo je pre ne a aj pre nás najlepšie.  Odovzdávame dieťa, odovzdávame jeho skúšku, jeho strach, jeho zdravotné  ťažkosti, jeho závislosť… 

Krúžky do košíka nehádžeme. Predstavme si svoje dieťa, ktoré s láskou a  dôverou vkladáme do Ježišových rúk. 

Ďalšie pokyny sú v knižočke na str. 16.

Mama, ktorá v ten deň začala modlitby, prečíta zo zošita prosby a vďaky  napísané dnes. Jednou vetou odovzdá Pánu Ježišovi všetkých, ktorých sme  napísali už skôr. 

Na záver poďakuje za všetky mamy, ktoré chodili do našej skupinky, a za  kňazov. Pomodlí sa krátku modlitbu, ktorú jej vnukne Duch Svätý (na  každom stretnutí môže byť iná), a skončíme spoločnou modlitbou Otče náš a Sláva Otcu. 

Stretnutie trvá 1 až 1,5 hodiny. Od okamihu, keď sa na začiatku stretnutia  prežehnáme, obraciame sa už len na Pána Ježiša a všetko rozprávame Jemu  (vyhneme sa tak zbytočnému rozprávaniu medzi sebou). 

Áno. Modlitby nemajú prázdniny. Mamy, ktoré sú na dovolenke, sa  duchovne pripoja k tým, ktoré sú doma.

Je dobré to urobiť. Možno bude rád, že môže odporučiť MM aj iným  mamám. Je to veľké požehnanie, keď sa kňaz modlí za mamy a podporuje  ich na ceste odovzdanosti.

Áno. MM sú schválené Konferenciou biskupov Slovenska a osobitne  všetkými slovenskými diecéznymi biskupmi Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi.