1. Niektoré modlitby z knižočky MM

(Modlitba vďakyvzdania za materstvo)
Ďakujeme Ti, drahý Pane, za dar materstva,
za toto požehnané a dôstojné povolanie.
Pane, často nám uniká, ako veľmi nám dôveruješ,
až natoľko, že nám zveruješ do opatery svoje vzácne deti.
Prosíme Ťa, pomáhaj nám,
aby sme vždy vedeli doceniť poslanie matky.

(Prvá z ďalších modlitieb)
Pane, uschopni ma,
aby som vo svojich deťoch videla Teba,
daj mi Tvoje srdce, aby som ich milovala
a Tvoju láskavosť, aby som im pomáhala rásť.
daj mi Tvoju múdrosť, aby som ich správne viedla,
a Tvoju silu pre okamih, keď ich musím nechať,
aby kráčali samy. Amen.

(Druhá modlitba za ochranu)
Drahý Ježišu,
Ty vidíš až do hĺbky našich sŕdc a stretáš tam bolesť.
Prichádzame k Tebe, aby sme Ti odovzdali svoje deti.
Vieme, že ich miluješ väčšou láskou ako my.
Prosíme Ťa, ochraňuj nás, naše rodiny i naše stretnutia
od zlého ducha aj od každého zla.
Vieme, Pane, že Tebe patrí víťazstvo,
preto Ti ďakujeme za ochranu i zato, že si tu dnes s nami.
Amen.

(Modlitba za jednotu s ostatnými skupinkami matiek)
Drahý Pane,
zjednocujeme sa v modlitbách
so všetkými modlitebnými skupinkami matiek na celom svete.
Pane, svoje prosby prednášame s plnou vážnosťou.
Príliš veľa času sme premrhali tým,
že sme sa dali opantať starosťami a že sme chceli veci samy naprávať,
ba dokonca tým, že sme čakali so založenými rukami.
No teraz, Pane, sa pripájame ku všetkým svojim sestrám v Tvojej rodine,
chválime Ťa a ďakujeme Ti za novú nádej,
ktorú nám dávaš, keď Ti prinášame svoje deti.

(Posledná modlitba v knižočke)
Drahý Pane,
neraz sa pozastavujem nad Tvojimi cestami a nedokážem Ti plne dôverovať, lebo si myslím, že len vtedy je všetko tak, ako má byť, keď sa veci dejú podľa mojich predstáv. Teraz to ľutujem, Pane, a prosím Ťa, aby si mi pripomenul, keď mi znova napadne táto myšlienka, že Ty moje deti miluješ oveľa viac ako ja.

2. Usmernenia a povzbudenia z knižočky MM

K modlitbám matiek sú pozvané všetky ženy, ktoré cítia túžbu modliť sa za deti, teda nielen fyzické, ale aj duchovné matky.

Radujme sa z materstva Pán chce, aby sme boli šťastné a slobodné.
No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Jn 16, 21

Pamätajme na svoje povinnosti Našou najdôležitejšou povinnosťou je povzbudzovať ich na duchovnej ceste.
Zlož svoju starosť na Pána a On ťa zachová. Žalm 55, 23

Prosme o ochranu Treba prosiť Pána, aby ochraňoval naše deti od všetkého zla okolo nás, a toho je – ako všetci vieme – viac než dosť.
Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev. 1Pt 5, 8

Prosme o usmerňovanie Ak prosíme o usmernenie, uznávame tým, že Pána potrebujeme.
Keď teda vy... viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Lk 11, 13

Prosme o vľúdnosť a láskavosť Pán od nás očakáva, že budeme vľúdne, láskavé, že budeme vo svojich deťoch vidieť Jeho.
A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Mt 18, 5

Ďakujme, že nie sme odkázané samy na seba a že sme iba dočasnými ochrankyňami duší našich detí. Naše povinnosti trvajú iba krátko a v tomto čase máme byť povďačné Pánovi, že je s nami.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Mt 28, 20

Pochopme, že Ježiš miluje naše deti väčšmi ako my a chce sa starať o ich ochranu a rast Ježiš je citlivý, nezakročí, nezamieša sa, čaká, kým sa naňho obrátime v modlitbe.
Proste a dostanete!... Lebo každý, kto prosí, dostane...“ Mt 7, 7 – 8

Keď sa modlíme za svoje deti, musíme sa zamýšľať nad tým, aký zámer by mal s nimi Ježiš Nie je to práve najľahšia modlitba, lebo všetky si myslíme, že vieme, čo je pre naše deti najlepšie.
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um. Prísl 3, 5

O bližšie informácie môžete požiadať TU